Randvoorwaarden

Samen staan we sterker en kunnen we meer bereiken. Door de samenwerking op te zoeken met andere sociale partners zorgen we ervoor dat iedereen echt kan meedoen in Katwijk.

Juist door gebruik te maken van elkaars kracht en kennis zien we beter welke problemen kwetsbare inwoners hebben. Zo kan deze groep op tijd en op de juiste manier worden ondersteund.

Organisaties moeten weten welke activiteiten en ondersteuning er binnen de gemeente Katwijk zijn. Zo voorkomen we onnodige overlap binnen de gemeente of binnen de wijk.

Afstemming met en doorverwijzen naar een andere partner is in veel gevallen niet alleen handig maar ook nodig. Denk bijvoorbeeld aan de wijkteams, het Budget Informatie Punt of doorverwijzen naar een andere organisatie die bijvoorbeeld specifieke sport activiteiten organiseert, of extra zingeving aanbiedt via cultureel aanbod of maatjesprojecten die mensen aan elkaar koppelt.

Beschrijf bij uw aanvraag op welke manier u  samenwerkt met andere partijen, en met wie u samenwerkt.

U kunt samenwerking met andere partijen ook groter aanpakken, bijvoorbeeld door samen te werken met niet voor de hand liggende partners, zoals binnen een publieke- private samenwerking (PPS). Een voorbeeld hiervan is Welzijn op Recept of Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), waarbij de gemeente samenwerkt met onder andere zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid en Zorggroep Katwijk. Beschrijf in het geval van een PPS hoe deze samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie er wordt samengewerkt binnen deze opdracht.

Op zoek naar een samenwerkingspartner? U kunt de organisatiesterug vinden  die een MAG subsidie hebben ontvangen binnen de diverse opdrachten. Ook kunt u uw accounthouder vragen om ondersteuning en advies.

Iedereen moet in Katwijk zichzelf kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid, beperking en burgerlijke staat. Gemeente Katwijk wil dat meer inwoners zichzelf kunnen zijn en zich sociaal geaccepteerd voelen.

We willen daarom dat elke opdracht bijdraagt aan sociale acceptatie.

Denk hierbij aan dat bijvoorbeeld mensen met een beperking welkom zijn en (altijd) gebruik kunnen maken van regulier aanbod aan activiteiten. Of dat het vanzelfsprekend is of wordt dat mensen met een andere geaardheid zich geaccepteerd en onderdeel van onze samenleving voelen. Of dat statushouders, medelanders of inwoners met een niet westerse achtergrond een plek vinden binnen uw organisatie, denk hierbij aan samen eten, delen van ervaringen en culturele activiteiten opzetten.

Beschrijf hoe u hier invulling aan gaat geven.

In Katwijk moeten al haar inwoners, ongeacht hun type beperking (fysiek, mentaal, intellectueel of zintuiglijk), kunnen meedoen, ook als ze zelf niet in staat zijn om deel te nemen. Dit noemen we toegankelijkheid. Wij maken onderscheid tussen sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid. Hieronder leggen wij uit waaraan u kunt denken:

Sociale Toegankelijkheid

Iedereen doet mee. Door rekening te houden met de verschillende type beperkingen merken inwoners met een beperking geen ‘drempels’ als ze willen meedoen aan bijvoorbeeld activiteiten, sport of een museumbezoek. Denk hierbij aan ondertiteling bij het tonen van een film in een museum of tijdens een filmavond met jongeren, uitleg van schilderijen door gesproken taal, aanwezigheid (gebaren)tolken, het bieden van een prikkelarme omgeving in een buurthuis, én het gebruik van begrijpelijke taal. Sociale toegankelijkheid richt zich daarnaast ook op de wijze waarop iemand wordt ontvangen of bejegend.

Digitale toegankelijkheid

Dit gaat over het ontwerp, beheer en de inrichting van websites, apps en portals, zodat iedereen gebruik kan maken van en zijn weg kan vinden in de digitale wereld. Concreet gaat het bij digitale toegankelijkheid om het contrast van de letters ten opzichte van de achtergrond. Het gebruik van de kleur geel wordt bijvoorbeeld afgeraden en het plaatsen van een tekst over een foto ook. Bij digitale toegankelijkheid gaat het ook om de mogelijkheid om tekst uit te spreken of te vergroten, het toevoegen van ondertiteling bij filmpjes op de website, het gebruik van een Alt-tekst op social media, het gebruik van een voice-over en audio descriptie. Kijk voor meer informatie over digitale toegankelijkheid op de website: Wat is digitale toegankelijkheid?.

Fysieke toegankelijkheid

Dit is misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende vorm van toegankelijkheid, want dit gaat onder andere over de toegankelijkheid van gebouwen. Alle gebouwen met een publieksfunctie moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent dat iedereen het gebouw moet kunnen betreden en gebruik moet kunnen maken van de publieke functies. Voorbeelden zijn: een duidelijke ingang, toegankelijke toiletten, regelmatige traptreden, aanwezigheid leuning en een drempelhulp om het gebouw te betreden. Als er een lift aanwezig is dan is het van belang dat de knoppen braille hebben of duidelijk voelbaar zijn en dat de verdiepingen worden omgeroepen.

Advies of tips nodig?

Heeft u advies of tips nodig om uw organisatie of activiteiten toegankelijker te maken? Betrek het Platform Gehandicaptenbeleid bij het toegankelijker maken van uw organisatie! Zij geven vanuit de eigen ervaring tips en advies hoe u toegankelijkheid het beste vorm geeft in uw organisatie. Wij noemen dit het principe van: ‘Nothing about us, without us’.

Contactpersoon: Marijke van Duijn (secretaris)
E-mail: platformgbk@gmail.com

Bij de inschrijving zien we graag hoe u het onderwerp ‘Eenzaamheid’ in de opdracht aanpakt. We willen een Katwijk dat naar elkaar omkijkt en waar inwoners elkaar helpen in moeilijke tijden. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid en het verschil maken, daarom vinden we het belangrijk dat hier in de opdracht aandacht voor is. Eenzaamheid tegengaan is niet alleen het organiseren van ontmoetingen of activiteiten. Er moet ook aandacht zijn voor het voorkómen van eenzaamheid. Het delen van kennis is daarbij erg belangrijk. Signaleer dat en doe daar wat mee of organiseer trainingen voor vrijwilligers. Bijvoorbeeld ‘hoe herken je eenzaamheid?’ En vooral: maak het bespreekbaar, want we krijgen allemaal weleens met eenzaamheid te maken. Het is dus erg belangrijk dat de inschrijver aangeeft op welke manier zij het onderwerp ‘eenzaamheid’ binnen de eigen organisatie oppakt. Hoe pakt u als inschrijver de samenwerking op met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan? En welke maatregelingen worden er in het kader van deze opdracht precies genomen? Voorbeelden: preventie van eenzaamheid (denk hierbij aan koffie-inloop, het organiseren van samen eten) maar ook het signaleren ervan eenzaamheid (organiseer bijvoorbeeld een workshop ‘hoe herken ik eenzaamheid?’ of een thema-/discussieavond), activiteiten organiseren (bijvoorbeeld een extra activiteit in de week tegen eenzaamheid), het onderwerp bespreekbaar maken of én een combinatie hiervan.

In de uitvoeringsagenda (pdf, 2 MB) kunt u meer informatie lezen over de aanpak van eenzaamheid binnen de Maatschappelijke Agenda, hier vindt u ook een bouwstenenschema wat u verder kan helpen bij het invullen van de subsidieaanvraag.

De komende 2 jaar heeft de gemeente extra aandacht voor:

  1. Eenzaamheid bij jongeren en jongvolwassenen
  2. Ondersteunen van maatjes of buddy initiatieven
  3. Duidelijke informatieverstrekking, bv organiseren van trainingen “niet pluis”’ of “herkennen van eenzaamheid”
  4. Bevorderen van bewustwording en het bespreekbaar maken van eenzaamheid en isolement