Veel gestelde vragen

In de gemeente Katwijk wordt op het gebied van onderwijs intensief samengewerkt door verschillende partijen. Samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook tussen scholen en jeugdzorg of de bibliotheek. Deze samenwerkingen zijn nodig, want er spelen binnen het onderwijsveld veel thema’s (zoals: maatschappelijke ontwikkeling of gezondheid) waarin partijen wettelijke taken en verantwoordelijkheden hebben.  Ondanks de goede samenwerking is het nog niet volledig gelukt aan álle kinderen en jongeren zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs te bieden. Er liggen nog aardig wat kansen en uitdagingen die de gemeente, samen met andere partijen binnen het onderwijs, wil gaan aanpakken.

Om het toekomstige onderwijs in de gemeente Katwijk te versterken, samenwerkingen te verbeteren en met alle partners gezamenlijk te werken aan de juiste doelen, stelt de gemeente met zo veel mogelijk betrokken partijen een lokale onderwijsagenda op. In deze onderwijsagenda worden kansen, uitdagingen en prioriteiten op het gebied van onderwijs voor de komende jaren in kaart gebracht. Hierin wordt ook duidelijk welke rollen de verschillende partijen hierin hebben. In de agenda komen de belangrijkste ambities voor het onderwijs voor de komende jaren, maar er staan ook concrete acties in om deze ambities te realiseren.

In 2018 heeft u misschien ook wel meegedacht met de Maatschappelijke agenda (MAG) van de gemeente. In de MAG staan vijf belangrijke maatschappelijke opgaven voor gemeente Katwijk. Eén van de opgaven uit de MAG is ‘Opgroeien en ontwikkelen’. In de onderwijsagenda komt een groot deel van de ambities binnen deze opgave aan bod. Partijen kunnen meedenken over hoe we deze ambities formuleren en welke prioriteiten we hierin aanbrengen. De ideeën over onderwijs die in 2018 zijn opgehaald worden ook meegenomen in deze agenda.

We gaan in gesprek over de volgende thema’s:

Onderwijs en maatschappelijke ontwikkeling Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om zich maatschappelijk te kunnen ontwikkelen, waardoor zij, nu en later, zo goed mogelijk kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Het onderwijs kan bijdragen aan hun maatschappelijke ontwikkeling en talentontwikkeling. Binnen dit thema kijken we onder andere naar de verbinding van onderwijs met cultuur, natuur, jongerenwerk en de wijk. Ook komen 21ste eeuwse vaardigheden (zoals samenwerken en communiceren) en talentontwikkeling aan bod.
Passende onderwijsplek voor elk kind Een passende onderwijsplek is van essentieel belang voor ieder kind en draagt bij aan meer kansen op de arbeidsmarkt. Binnen dit thema spreken we onder andere over een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, een dekkend aanbod van voorzieningen, de thuiszittersaanpak en de aanpak van voortijdig schoolverlaten. De gemeente is binnen dit thema vanuit de jeugdwet verantwoordelijk voor de inzet van jeugdhulp.
Onderwijskansen Elk kind verdient gelijke onderwijskansen. De gemeente heeft de wettelijke plicht om onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen. Dit doet de gemeente samen met onder andere het onderwijs en de kinderopvang. Binnen dit thema verkennen we welke ambities er zijn op het gebied van onderwijskansen en kijken we of en hoe de huidige inzet vanuit het onderwijsachterstandenbeleid kan doorgaan. Onderwerpen binnen dit thema zijn onder andere vroegsignalering, doorgaande lijn, voor- en vroegschoolse educatie en taalontwikkeling.
Onderwijs en gezondheid Gemeente Katwijk wil een gemeente zijn waarin inwoners zich gezond en vitaal voelen, zowel fysiek als mentaal. Er wordt alleen steeds minder bewogen en steeds meer jongeren hebben overgewicht. Binnen dit thema spreken we over hoe we kinderen kunnen motiveren gezonder te leven. Een onderwerp wat aan bod zal komen, is bijvoorbeeld bewegend leren.
Onderwijs en arbeidsmarkt Voor een goede kans op de arbeidsmarkt is een startkwalificatie (mbo2, havo of vwo-diploma) erg belangrijk. Daarom zetten we gezamenlijk zoveel mogelijk in op het behalen van deze startkwalificatie. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat jongeren ook daadwerkelijk een baan kunnen behouden als zij starten op de arbeidsmarkt. Binnen dit thema wordt gekeken naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Vragen die aan bod komen zijn: worden jongeren opgeleid voor de banen van de toekomst? Moet er meer ingezet worden op bepaalde beroepsgroepen? En hoe gaat de doorstroming naar werk?
Onderwijs en sociale veiligheid en -acceptatie Gemeente Katwijk wil dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren zich sociaal veilig en geaccepteerd voelen. Thuis, in de wijk en op school. Onderwerpen zijn o.a. de aanpak pesten en discriminatie en het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Het kind als onderdeel van het gezin Hoewel een kind een groot deel van de week op school zit, brengt hij of zij het grootste deel van zijn leven thuis door. Het is belangrijk dat ouders, onderwijs, gemeente en andere organisaties samen zorgen voor een positief opgroei- en opvoedklimaat. Daarom moeten ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij school en de kinderopvang. Onderwerpen die bij dit thema aan bod komen zijn: ouderbetrokkenheid, rol van ouders wanneer extra ondersteuning nodig is en verantwoordelijkheid ouders vs. school.
Diversiteit De gemeente heeft van verschillende kanten gehoord dat het onderwijsaanbod in Katwijk meer variatie mag hebben. Met de betrokken partijen kijken we wat ervoor nodig is om ouders meer keuze te bieden in onderwijs. Naast verschillende vormen van onderwijs bespreken we ook de mogelijke inzet van internationaal onderwijs.

De lokale onderwijsagenda wordt een gezamenlijke agenda van veel verschillende partijen in Katwijk. We bepalen de onderwerpen daarom samen met de scholen, kinderopvang, ouders, leerlingen, zorginstellingen, verenigingen en andere bij het onderwijs betrokken organisaties. Met hen gaan we in gesprek over het onderwijs in Katwijk. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Welke kansen zien we en hoe willen we dat het onderwijs er in 2030 uitziet?

We gaan de komende maanden verschillende themabijeenkomsten organiseren, waarvoor we betrokken partijen persoonlijk uitnodigen. We praten dan bijvoorbeeld met de sportverenigingen over het thema ‘Onderwijs en Gezondheid’ en binnen het thema ‘Onderwijs en Maatschappelijke ontwikkeling’ met onder andere natuur- en cultuurverenigingen. Natuurlijk gaan we ook met ouders en leerlingen in gesprek.

Als laatste organiseren we samen met alle partijen een onderwijsfestival. Hier presenteren we de uitkomsten van alle gesprekken, bijeenkomsten en de enquête. Ook gaan we in gesprek over de belangrijkste thema’s en bepalen we zo gezamenlijk de onderwijsagenda.

Alle uitkomsten van de gesprekken, bijeenkomsten en het onderwijsfestival worden door de gemeente op papier gezet en uitgewerkt tot de lokale onderwijsagenda.