Experimenten

Op minimaal 6 scholen uit verschillende wijken wordt een MQ-scan uitgevoerd. Hierdoor komt er een goed beeld hoe de motoriek van kinderen is. Vervolgens worden in het schooljaar 2021/2022 op nog 10 scholen een MQ-scan uitgevoerd. De sportprofessionals, samen met stagiaires, trainen de gymleerkrachten (vak- of groepsleerkracht) in het afnemen van de scan. Dit is voor de scholen een nulmeting om vervolgens zelf de tweede meting te doen. Hierdoor kan de gymleerkracht de motorische ontwikkeling op de hierboven genoemde vier niveaus analyseren. In het schooljaar 2022/2023 wordt er op de laatste tien scholen getest. Hiermee bereiken we in het totaal 26 scholen. Na de MQ-scans is er voldoende data om te bepalen: hoe het is gesteld met de motoriek van basisschoolleerlingen in de gemeente Katwijk, welke leerling extra aandacht nodig heeft op motorisch gebied en kunnen de scholen aan de slag met een leerlingvolgsysteem met betrekking tot de motoriek.

Verenigingen kunnen op verschillende gebieden worden ondersteund. Dit kan betrekking hebben op beleidsontwikkeling, scholing en training van kader, werving en behoud van leden/vrijwilligers. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij het realiseren van plannen die een maatschappelijke bijdrage hebben op het gebied van een veilig en pedagogisch sportklimaat, gezonde omgeving en inclusief sporten.

Om de verenigingsondersteuning goed en efficiënt te organiseren worden de mogelijkheden onderzocht om éen aanspreekpunt te realiseren. Vanuit dit aanspreekpunt worden de verenigingen proactief benaderd. De vraag/behoefte wordt afgestemd met het aanbod. Hierbij wordt samengewerkt met de Lokaal adviseur Sport van de NOC*NSF waardoor het ondersteuningsaanbod van de NOC*NSF aanvullend wordt benut.

Er komt een pilot bij 10 sportverenigingen met het inzetten van verenigingsondersteuner. Bij deze verenigingen wordt een verenigingsscan uitgevoerd. Dit zullen in eerste instantie verenigingen zijn die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord. Verenigingen worden gestimuleerd om een veiliger, pedagogischer, gezonder en inclusiever sportklimaat te creëren.

Met het experiment Bewegen op Recept is aansluiting gezocht en gevonden bij het Welzijn op recept. Vanuit een ketenaanpak kunnen mensen vanuit het zorgdomein  doorverwezen worden naar een beweegmakelaar. De beweegmakelaar gaat vervolgens in overleg kijken of naar een passend beweegaanbod voor de mensen die doorverwezen zijn. De eerste doorverwijzingen hebben inmiddels plaats gevonden.

Dit zijn de beweegmakelaars van katwijk

Leerlingen uit de groepen 5 en 6 van het lokale basisonderwijs worden uitgenodigd om een periode van 4 weken deel te nemen aan de ‘natte gymles’ in zwembad Aquamar. Anders dan zwemonderwijs is de ‘natte gymles’ gericht op het verder ontwikkelen van de huidige zwemvaardigheden. Elke les kent een ander thema waaronder voortbewegen, reddingszwemmen, onder water gaan, etc. Tijdens de lessen wordt de zwemvaardigheid van de leerlingen getoetst en beoordeeld. Leerlingen die (nog) geen zwemdiploma wordt de mogelijkheid geboden om de beginselen van het elementair zwemmen onder de knie te krijgen.Met de ‘natte gymles’ laten we zien dat bewegingsonderwijs niet gebonden is aan een sporthal of gymzaal. De ‘natte gymles’ zorgt voor plezier, geeft energie, creëert zelfvertrouwen en draagt bij aan de zelfredzaamheid en vaardigheden in en om het water. Daarnaast brengen wij door middel van dit project het zwemniveau van deelnemende leerlingen in kaart, stimuleren we de doorstroming naar zwemonderwijs en zwemverenigingen en creëren we een vangnet voor kinderen die (nog) geen zwemdiploma op zak hebben.