Nieuws

Veel managers, professionals en vrijwilligers in het sociaal domein weten dat stress een enorme impact heeft op mensen en dat het belangrijk is om daar rekening mee te houden. Toch is het niet altijd makkelijk om deze kennis in de praktijk te brengen. De gemeente Katwijk organiseert daarom de training ‘stress-sensitief werken’. In de training leren we wat stress met inwoners doet die in armoede leven én worden handvatten geboden om met deze uitingen om te gaan.

De training is bedoeld voor managers, professionals en vrijwilligers en duurt één dagdeel. De training is kosteloos te volgen. De trainingen zijn in het gemeentehuis op:

 • Donderdag 19 oktober: 13.00 – 17.00 uur
 • Maandag 20 november: 9.00 – 13.00 uur

Bent u een manager, professional en/of vrijwilliger in de gemeente Katwijk en wilt u leren hoe u/uw organisatie om kan gaan met mensen die stress ervaren? Geef u op door te mailen naar Moniek Lucassen en geef in uw mail aan op welke dag u beschikbaar bent.

Er zijn maximaal 15 plekken per training.

 • Datum: 27 juni 2023
 • Tijd: 19.00 - 21.00 uur
 • Locatie: Zalencentrum Het Anker

Aanwezigen

Hecht GGDHM
Welzijnskwartier
Inwonersadviesraad gemeente Katwijk
COV Excelsior
Stichting De Brug
COK Hallelujah
Stichting Seniorenbelangen Kat-rijn
De Zintuigfabriek
Oranjevereniging Wilhelmina Valkenburg
AOBK
MEE Zuid-Holland Noord
Fietsmaatjes Katwijk
DSV
Harmonie Katwijk
Flora Band orkesten
Kamerkoor Cantilene
Chr. Gemengd Koor Cantate Deo
Hervormde Jeugdraad
Genootschap Oud Rijnsburg
Museum Het Spinozahuis
Stichting Historie Vliegveld Valkenburg
Stichting Kattuk.nl
Jubilate
Dear Mama
Haspadie K.G.K.
Sacarbee
Marente - locatie De Wilbert
Mimiek's Theater
Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk

Context

Op 27 juni 2023 organiseerde de gemeente Katwijk een participatiebijeenkomst over de Maatschappelijke Agenda (verder: MAG). Tijdens deze bijeenkomst kwamen de maatschappelijke partners bij elkaar om verder mee te denken over de MAG-agenda en de invulling van de bijbehorende regeling.

Programma

Het programma van de avond zag er als volgt uit:

 • 19.00 - 19.00 uur: Inloop met een kop koffie.
 • 19.10 - 19.20 uur: Welkomstwoord Sonny Spek.
 • 19.20 - 19.40 uur: Toelichting op de herziening van de MAG.
 • 19.40 - 20.15 uur: Bespreking in groepjes van maximaal 5 partners.
 • 20.15 - 20.45 uur: Plenaire bespreking van de uitkomsten.
 • 20.45 - 20.55 uur: Afsluiting Sonny Spek.

Opening

Spreker: Johanan Korevaar

Johanan Korevaar en Kim de Smet stellen zich voor als nieuwe beleidsregisseurs van de MAG binnen de gemeente Katwijk. Daarna wordt eenieder bedankt voor de aanwezigheid bij de bijeenkomst. Tot slot wordt toegelicht dat er foto’s worden gemaakt en dat een lokale journalist aanwezig is. Achteraf wordt een verslag van de bijeenkomst gepubliceerd in de MAG-nieuwsbrief.

Welkomstwoord

Spreker: wethouder Sonny Spek

Wethouder Spek begint zijn welkomstwoord met het bedanken van alle maatschappelijke partners voor hun aanwezigheid. Daarna licht wethouder Spek het belang van deze bijeenkomst toe. Het idee van de huidige MAG is goed: samen kijken hoe we resultaten voor de inwoners van de gemeente Katwijk kunnen behalen.

In de afgelopen jaren is echter gebleken dat de MAG-subsidieregeling op een aantal punten niet goed functioneert. Dit maakt het noodzakelijk om de huidige MAG fundamenteel te herzien. Bij dit herzien is wederzijds vertrouwen het uitgangspunt. De gemeente neemt de punten die de maatschappelijke partners hebben aangedragen bij eerdere bijeenkomsten mee in de herziening. Wethouder Spek noemt hierbij de huidige te kort lopende subsidies en de
wettelijke taken binnen de MAG-subsidieregeling als voorbeeld. 

Het is een uitdaging om de huidige MAG goed te herzien. Verandering vraagt tijd. Daarom heeft de gemeente Katwijk het moeilijke besluit genomen om de huidige MAG-subsidies met één jaar te verlengen. Zo heeft de gemeente de tijd om de huidige MAG fundamenteel te veranderen. Wethouder Spek benadrukt dat er breed draagvlak in de gemeenteraad is voor de herziening van de MAG.

Waar loopt de gemeente tegenaan?

Wethouder Spek vervolgt zijn verhaal door uiteen te zetten waar de gemeente tegenaan loopt bij de huidige MAG:

 • Ambtelijke capaciteit.
  De gemeente heeft een hoge doorloop van personeel gehad op de Maatschappelijke Agenda. Hierdoor heed de herziening niet altijd het gewenste tempo gehad. Momenteel staat er binnen de gemeente een goed team die de herziening met beide handen aanpakt.
 • Administratieve lasten.
  Waar maatschappelijke partners aangeven dat de MAG-subsidieregeleing veel administratieve lasten veroorzaakt, geldt dit ook voor de gemeente Katwijk. De verantwoordingssystematiek van de huidige MAG zorgt voor veel werkdruk bij de accounthouders.
 • Inhoudelijke keuzes subsidietender en beperkt budget gemeente Katwijk.
  Het is goed om te beseffen dat het geld niet onbeperkt is. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar goed nadenken over inhoudelijke keuzes binnen de subsidieregeling. Zo verdelen we het geld op een juiste manier.

Download het volledige verslag (pdf, 29 MB) om een toelichting op de herziening te lezen, de planning te bekijken en om de presentatie te zien die tijdens de bijeenkomst is gegeven.

Op 6 juni was de tweede editie van het Maatschappelijk Voorveld Congres. En dat was weer een groot succes! Verschillende maatschappelijke organisaties bezochten het congres, dat in het teken stond van samenwerking en gemeenschappelijke uitdagingen en dilemma’s.

Onderwerpen die tijdens lezingen en tafelgesprekken aan bod kwamen, waren de fasen in een ketenaanpak: signaleren, bespreekbaar maken, doorverwijzen en de sociale omgeving.

Daarnaast bood dit sfeervolle evenement een uitgelezen kans om te netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
Terugblikkend op deze editie willen wij nog een aantal quotes met u delen, die deelnemers aan onze organisatie meegaven: 

 • Ik ben een hoopverlener en geen hulpverlener.
 • Je moet eerst luisteren, voordat je kunt helpen. Dit moet van hart tot hart. 
 • Maak kleine stapjes, zeker voor jongeren zijn vaak de ‘zorgdoelen’ veel te ver weg.
 • ‘Mentale gezondheid’ is in 10 jaar wel meer genormaliseerd. 
 • Je moet aansluiten bij de behoeften van mensen, je moet de ‘emoties ontschotten’ voordat je iemand kunt ondersteunen.

De bovenstaande quotes hadden aanvankelijk betrekking op het thema ‘mentale gezondheid’, maar de uitgesproken intenties zijn relevant voor meerdere maatschappelijke kwesties. 

Aanwezig

Vertegenwoordigers van Welzijnskwartier, Katwijkse Zeeverkenners, AOBK, Katrijn, GGD HM, FNV (mens en leefomgeving), Hogeschool Leiden, KOK Kinderopvang, UNI, IDB, Oratoriumkoor Excelsior, Kocon, SKR, KRB, Binders/JoRem, COK Hallelujah, Scum, Scarabee, Florband, Jubilate, KaRuk.nl, wethouders Spek en Soetendal, de heer van Nieuwenhuijzen, mevrouw Hammond en mevrouw Spierenburg Mellink

Locatie

Open Hof Kerk, Rijnstraat 18, Katwijk aan den Rijn

Opening

Wethouder Spek opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Wethouder Spek legt het belang uit van deze bijeenkomst. De Maatschappelijke Agenda (MAG) wordt momenteel fundamenteel herzien. De gemeente wil samen met de partners kijken naar de manier waarop de MAG de afgelopen jaren liep op het gebied van proces, inhoud en communica3e. Voor de herziening van de MAG zoeken we dan ook input vanuit onze maatschappelijke partners.

Inhoud

Zijn de opdrachten van de MAG integraal genoeg? Wat zou hierin kunnen bijdragen?

Uit deze sessie kwam naar voren dat de inhoud en de uitvoering van elkaar gescheiden moeten worden bij het spreken over integraliteit. Integraliteit op inhoud wordt veelal tegengehouden op de wijze waarop de opdrachten zijn geformuleerd en de wijze waarop de subsidies zijn ingericht. Nu moeten partners soms op meerdere opdrachten inschrijven, omdat hun aanbod niet toe te schrijven is aan één opdracht. Voor inhoudelijke integraliteit zal er in de formulering van de opdrachten het een en ander moeten wijzigen. Ook kan integraliteit nagestreefd worden als de procedures van de subsidie makkelijker worden gemaakt. Ten aanzien van mogelijke combinaties van opdrachten wordt er gedacht aan het maken van kleine combina3es van organisaties. Ook dient de integraliteit een echte meerwaarde te vormen voor de doelstellingen van de MAG.

De huidige opdrachten; zijn deze nog actueel?

De aanwezige partners geven niet direct aan iets te missen op het gebied van de opdrachten, maar wel dat de structuur met het werken met opdrachten belemmerend werkt. Zo biedt het subsidieproces weinig flexibiliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de verantwoording. Daarnaast wordt een opmerking gemaakt over de verschillende evaluatiemomenten waarop de maatschappelijke partners hun inbreng hebben gegeven. De aanwezige partners hebben het idee dat hier niet veel mee is gedaan. Bij de fundamentele herziening van de MAG worden de maatschappelijke partners betrokken. Het verslag van deze avond wordt beschikbaar gesteld via de nieuwsbrief.

Proces (procesbegeleider mevrouw Spierenburg Mellink)

De MAG, en met name het subsidieproces, kennen veel administratieve lasten. Welke stappen kunnen anders en hoe kan het proces worden vereenvoudigd?

De aanwezigen spreken hier over het gebrek aan flexibiliteit van de MAG, ook binnen het aanvraagproces. Sommige organisaties zijn heel erg gekoppeld aan een thema of activiteit. Om dan elk
jaar een nieuw plan in te dienen voelt overbodig. Er wordt voorgesteld om voor een langere periode een opdracht te verlenen en dan alleen de tussentijdse wijzigingen door te geven. 

De hoeveelheid aan verantwoording wordt ook genoemd, in plaats van een ac3eplan met begroting in te dienen, moet er bij de verantwoording veel worden ingediend. Ook de gebouw gebonden kosten en huurkosten in samenhang met de subsidie komen ter sprake. De wens leeft om duidelijk onderscheid te maken tussen de inhoud en de accommodatie kosten. De aanwezigen ervaren dit als overbodige administratie, zeker als de gebouwen van de gemeente zijn. Tevens wordt de doorlooptijd tussen aanvraag en goedkeuring van subsidies als lang ervaren, omdat de partners pas in november weten waar ze aan toe zijn voor het jaar daarop. Dan hebben zij, indien nodig, onvoldoende tijd om bij te sturen. Bovendien wordt benoemd dat het MAG subsidieproces inflexibel is, omdat zij geen mogelijkheid biedt om in te spelen op de actualiteit. Tot slot wordt terugggekomen op het onderdeel integraliteit en samenwerking. Sommige aanwezigen vinden het erg moeilijk om de integraliteit te zoeken in hun activiteiten.

Moeten we in de MAG onderscheid maken tussen professionele en vrijwillige organisaties?

De aanwezigen vinden het van belang om vrijwilligers te koesteren en ze binnen de MAG meer armslag te geven. Door enkele aanwezigen wordt ook aandacht gevraagd voor het onderscheid tussen lokale en regionale organisaties. De aanwezigen staan hier niet afwijzend tegenover, maar zouden hier wel graag regie op zien van de gemeente. Tot slot wordt door veel partijen een pleidooi gehouden voor meerjarige opdrachten. Opdrachten van een jaar worden als te kort ervaren om echt effect te realiseren.

Krijgt u afdoende ondersteuning in het aanvraagproces vanuit de gemeentelijke organisatie?

De aanwezigen zijn positief over de ondersteuning door de accounthouders. Ze kunnen altijd terecht voor advies. Het algemene gevoel is wel dat de MAG makkelijker en eenvoudiger moet, zodat iedere organisatie met de MAG uit de voeten kan.

Communicatie

De aanwezigen zijn tevreden over de communicatie via www.detoekomstvankatwijk.nl.

Sluiting

Wethouder Spek bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Kent u een gezin dat een steuntje in de rug kan gebruiken? Denk dan eens aan Home-Start! Home-Start weet voor welke uidagingen een gezin kan komen te staan. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ze helpen graag een handje mee bij de opvoeding en bieden een luisterend oor. 

De vrijwilliger komt gedurende een jaar wekelijks een dagdeel bij het gezin thuis. Samen even met de kinderen spelen, de buurt ontdekken, nieuwe contacten maken; de vrijwilliger werkt vraaggericht.

Home-Start is er voor gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar (vanaf 28 weken zwangerschap). Neem voor meer informatie/een aanmelding vrijblijvend contact op met coördinator Marrit Schapendonk via m.schapendonk@humanitas.nl of 06 49 04 09 90.  

Het Welzijnskwartier en Binders bieden met steun van de gemeente Katwijk verschillende trajecten u te helpen en te begeleiden naar verschillende mogelijkheden om (weer) meer deel te kunnen nemen. 

Het gaat om individueel maatwerk, waarin samenwerking, hulp en begeleiding centraal staan. We spreken met elkaar over wat u kunt, waar u plezier in heeft, zelfvertrouwen van krijgt en wat u graag wilt. En we zoeken zo samen met u naar een fijne en zinvolle besteding van de dag. Dat kan van alles zijn: van sociale contacten, meedoen met activiteiten tot bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het volgen van een cursus. Steeds met het doel uw leven meer glans te geven!

Hoe werkt het?
Bent u geïnteresseerd of zijn er mensen in uw netwerk die hiervoor in aanmerking komen? We horen het graag! Deelname is gratis.

Contact
U kunt vrijblijvend contact opnemen via:

 • E-mail: meedoen@binderskatwijk.nl
 • Telefoon: 06 294 744 42 (bellen en Whatsapp)

Zit u niet lekker in uw vel? Heeft u zorgen over uw kinderen? Loopt uw relatie niet lekker? Of heeft u geldproblemen? Bij het Wijkteam kunt u terecht met vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning.

Vanaf 1 juni kunnen inwoners met vragen en zorgen ook zonder afspraak binnenlopen bij het Wijkteam. Dit kan op locatie 't Kwadrant op maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 - 12:00. Samen met de Formulierenbrigade staan medewerkers van het Wijkteam voor iedereen klaar. In het najaar wil het Wijkteam ook in Rijnsburg starten met de inloop. Dit zal op dinsdag en donderdag zijn op locatie De Burgt. Tot die tijd kunnen inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg terecht bij de inloop in ‘t Kwadrant: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk.

Kijk op www.katwijk.nl/wijkteam voor meer informatie en actuele openingstijden. Voor contact kan men ook bellen op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur naar tel. (071) 406 50 00 of een e-mail sturen naar wijkteam@katwijk.nl

Het Wijkteam van de gemeente Katwijk is er voor iedereen!

Zwerfafval: het zorgt niet alleen voor ergernis, het is ook slecht voor de natuur, dier en mens. Zo vervuilt het de grond, het water en kunnen dieren het eten of verstrikt in raken. Daarom willen wij graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties zwerfafval opruimen en zorgen dat de omgeving weer schoon wordt en blijft. De samenwerking met WE ARE NATURE is hier een goed voorbeeld van. Sinds 2015 zijn meerdere zwerfafvalprojecten uitgevoerd in de gemeente Katwijk.

Een van die projecten is het Grondstofjuttersproject: paviljoenhouders en strandbezoekers houden samen het strand schoon. Maar ook door het geven van verschillende lesprogramma’s op basis- en middelbare scholen. Het lesprogramma op de basisscholen richt zich voornamelijk op de onderwerpen plasticsoep en zwerfafval. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 gaan samen met Jutter Thijs aan de slag: hij neemt de kinderen mee in de wondere wereld van de zee, de plasticsoep en welk effect dit heeft op het zeeleven. Daarna gaan ze naar buiten om zelf te jutten!

De mooiste vondsten worden besproken, net als manieren om thuis anders om te gaan met plastic. Dit alles onder begeleiding van Jutter Thijs met zijn accordeon: samen zingen de kinderen zeemansliederen (over plastic en de plasticsoep) en luisteren ze naar al zijn muzikale juttersverhalen. 

Alle basisscholen in Katwijk worden door WE ARE NATURE benaderd om mee te doen aan het plasticsoep-programma. Meer weten over zwerfafval binnen de gemeente Katwijk? Neem dan een kijkje op katwijk.nl/zwerfafval. Of bekijk de zwerfafvalprojecten van WE ARE NATURE via we-are-nature.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de brede maatschappelijke agenda (MAG)? Via deze link kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.